Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Nets Group registrerar och behandlar kundens personuppgifter för KFUM Jämtland Basket (nedan benämnd Arrangören) räkning. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Vad är GDPR

GDPR är en ny EU-förordning som säkerställer skyddet av fysiska personers rättigheter och frihet i förhållande till behandlingen av deras personuppgifter, vilket är en grundläggande rättighet i EU.

Arrangören är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Nets Group är personuppgiftsbiträde.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Arrangören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Arrangören, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser och statistik för att utveckla Arrangörens utbud och service.

 

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer. Födelsedatum används för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner över webben vid försäljning av evenemangsbiljetter.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av en tjänst via vår webbplats.  Du kommer att bli ombedd att ge specifik information som behövs för att tillhandahålla den specifika tjänsten till dig.

Nets Group samlar endast in personlig information som är relevant och nödvändig för att arrangören ska tillhandahålla de tjänster du vill prenumerera på.

Nets använder inte din personliga information för andra ändamål som inte är kompatibla med det ursprungliga syftet.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Nets Group lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Arrangören och Nets Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Arrangörens samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten samt av Arrangören anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

 

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter.

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

#HEJAJÄMTLAND